Skrevet av Eskild Larsen

Hva er det med Norge og sykefravær? Overskriftene i media er mange: «Norge har verdens høyeste sykefravær.» «Sjekk hvilke yrker som har høyest sykefravær.» «Nordmenn er mye mer syke enn svensker og dansker.»

Det mangler altså ikke på overskrifter om norsk sykefraværsproblematikk. Men det er lengre mellom overskriftene knyttet til hva som er de gode tiltakene og løsningene.

Forskning gir få svar med to streker under. Det vi derimot vet er at arbeidsmiljøer som utløser engasjement, motivasjon og organisasjonstilhørighet, fungerer som en buffer mot sykefravær. I årets jobbhelserapport ser vi nærmere på hvordan.

Vår erfaring fra arbeid med mer enn 16 000 virksomheter i Norge og Sverige er at en helhetlig tilnærming er nødvendig om vi skal lykkes med å få ned sykefraværet. I tillegg til å jobbe med struktur, rutiner og god hverdagsledelse, ser vi gang på gang at det nytter å jobbe med enkeltindividet i et 24-timersperspektiv. Lærdommen fra oppfølging av enkeltmedarbeiderne tar virksomhetene med seg inn i det forebyggende arbeidet på organisasjonsnivå.

Oslo Economics estimerer kostnadene ved et ikke-optimalt arbeidsmiljø til 75 milliarder kroner årlig. Det er et stort uforløst potensial i å optimalisere arbeidsmiljøet.

Årets Jobbhelseundersøkelse viser at åtte av ti ledere kjenner seg trygge på arbeidet med å tilrettelegge for motiverte og engasjerte medarbeidere. Problemet er bare at medarbeiderne ikke er enige. 26 prosent svarer at deres leder i svært liten eller liten grad bidrar til engasjement og motivasjon. I tillegg er det 30 prosent som tikker av for verken eller når det gjelder lederens evne på disse områdene.

I denne rapporten gir våre organisasjonspsykologer innsikt i hva som skal til for at arbeidet med å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer får retning og treffsikkerhet.

Jeg slutter meg til det en av våre kunder sa om sin sykefraværstilnærming: «Når man ser at utviklingen går i feil retning, kan man velge å gjøre mer av det man har gjort tidligere eller man kan tørre å prøve en ny tilnærming basert på kompetanse og innsikt».

Beste hilsen

Eskild R. Larsen
Administrerende Direktør
Stamina Helse