Mer nedbør i kombinasjon med at stadig flere bruker ikke-drenerende materialer som asfalt, betong- og naturstein i innkjørsler og bakgårder, øker risikoen for overvann på avveie.  Tenk også på hvor du leder nedbøren som kommer.

Sjekk nedløpet fra takrennen

Det blir ofte skader på yttervegg og kjeller hvis taknedløpet slipper ut vannet for tett på huset. Det blir da lett stående vann inn mot grunnmuren, noe som igjen gir økt fare for fukt inne i kjelleren.

 • Ta en kikk på nedløpet fra takrennene når det regner for å se hvordan vannet slippes ut fra nedløpet.
 • Sørg for at nedløpet leder vannet bort fra kjellerveggen og ut i hagen/terrenget slik at du unngår skader. Dette kan du gjøre ved å vri utløperen fra takrennene bort fra huset, samt å montere en forlenger eller lage en renne for vannet. Det er også viktig at terrenget rundt huset er utformet med fall bort fra huset, samt at det er tilstrekkelig med drenerende masser der utløpet blir anlagt.

Sørg for at det er nok fall fra huset

Hvis terrenget ikke har nok fall bort fra huset, vil overflatevann renne inn mot bygningen. Dette øker risikoen for at vannet trenger inn i både grunnmuren og kjelleren.

 • Sjekk om terrengfallet er tilfredsstillende. Fallet bør være minimum 1:50 i en avstand på 3 meter fra ytterveggen. Det bør dermed være minimum 6 centimeter høyere terreng ved ytterveggen enn 3 meter ut fra ytterveggen. Bruk et vater, en rett planke og en meterstokk til å måle med.
 • Sjekk også at dreneringen er god. Se eget punkt om dette.

Ta en titt på hagen, beplantningen og overflatene.

Drenerende overflater og beplantning er sentrale stikkord for å håndtere overvann på eiendommen, og redusere slitasje og fuktskader.

 • Sørg for fornuftig beplantning og utforming av hage og terreng for oppnå en god drenering. Plasser buskvekster og trær i tilstrekkelig avstand fra huset, så unngår du slitasje og risiko for vannskader på fasade og yttervegg. Planter med lange røtter kan tette dreneringen rundt huset og bør derfor plasseres et godt stykke unna husveggen.
 • Du bør unngå bruk av tette flater som asfalt, betong- og naturstein i innkjørsler og på biloppstillingsplasser og lignende. Bruk heller gress, grus eller singel, eller velg andre løsninger som slipper vannet gjennom dekket og ned i grunnen.

Sjekke rørene  under innkjørselen

Er røret (stikkrennen) under innkjørselen tett, kan det ved kraftig regn komme store vannmengder inn i hagen, inn mot huset og ut på veien.  Dette kan gi betydelig skade både på hus, hage, vei og annen infrastruktur.

 • Er det rør (stikkrenne) under innkjørselen til gårdsplassen fra felles eller offentlig vei, bør du følge nøye med på det.
 • Sjekk åpningene og fjern hindringer ved innløp og utløp, slik at vannet kan renne fritt gjennom røret. Dette er spesielt viktig hvis det er meldt mye regn, spesielt om våren og om høsten.

Kontroller grøftene

Grøfter tar naturlig unna for store vannmengder. Gjengrodde grøfter kan føre til at vann ledes til uønskede områder og kan gi stor skade på bygninger og infrastruktur.

 • Sørg for at det er nok grøfter for drenering av vann.
 • Kontroller at eksisterende grøfter ikke er gjengrodde.
 • Gå sammen med naboer, foreninger eller kommunen om å etablere et godt grøfte- og dreneringssystem i nabolaget. Hvis dette kan ha betydning for kommunal vei eller eiendom, må du sjekke med kommunen før du starter arbeidet. I grøfter langs vei kan det ofte ligge rør, kabler og ledninger. Vær oppmerksom på at du ikke kan grave på andres eiendom uten å ha fått lov til det.

Unngå snømasser tett på huset

Et våtere og mildere vinterklima kombinert med at bakken har dårligere dreneringsevne på grunn av frost, vil medføre at snø og is demmer opp for store mengder vann som kan finne veien inn i huset.

 • Sørg for å plassere snømassene i god avstand fra huset når du måker snø.
 • Pass på at snø og is ikke demmer opp og leder smeltevann til huset ditt.

 

Kilde: dibk.no/verktoy-og-veivisere/