Verdier 

Etikk stammer fra det greske ordet ethos og handler om å gjøre det rette. I RECO er alle medarbeidere ambassadører for selskapet. I møte med oppdragsgivere, kunder, samarbeidspartnere og medarbeidere. Det er aldri likegyldig hva du gjør, hva du sier eller hvordan du fremstår. Våre etiske retningslinjer skal gi oss retning og bidra til en åpenhetskultur der etiske spørsmål og dilemma kan diskuteres på en god måte. Retningslinjene skal bidra til å forebygge, at vi stopper opp, tenker og tar de gode valgene i arbeidshverdagen.

Løsningsorientert 

  • Vi har en praktisk tilnærming til de oppgavene vi skal løse. Vi ser muligheter og ikke begrensninger. Samarbeid, respekt og kompetansedeling gir verdier til kundene, medarbeidere og eiere. Å gjøre hverandre gode og ta menneskelige verdier på alvor skaper vinnere.

Ansvarlig 

  • Ansvar for liv, helse og verdier. Ansvar for riktig utførte prosjekter og profesjonell reklamasjonshåndtering. Ansvar for samfunnet som bedriften er en del av.

Positiv 

  • En optimist vil se muligheter i ethvert problem, mens en skeptiker vil se problemene i enhver mulighet. Våre kunder skal erfare at vi bidrar til større trygghet og forutsigbarhet. 

 

Innledning 

Personlig adferd 

RECO sine etiske retningslinjer gjelder fullt ut for alle medarbeidere. RECO sine etiske retningslinjer skal til enhver tid følges og være en naturlig del av selskapets løpende virksomhet. Alle lovbestemte krav skal respekteres og etterleves av medarbeidere i RECO. Hver leder har innenfor sitt eget område ansvaret for at både medarbeidere og forretningspartnere er informert om disse retningslinjene, og at de etterleves. Ledere i RECO skal alltid gå foran med et godt eksempel og handle i samsvar med RECO sine verdier. Ingen aktører skal på ulovlig eller utilbørlig måte oppnå fortrinn på konkurrenters bekostning. Det skal ikke gjennomføres transaksjoner eller leveranser som er i konflikt med lover, forskrifter eller god forretningsskikk. Gjentatte eller alvorlige overtredelser fra medarbeidere i RECO fører til arbeidsrettslige tiltak.

Respekt og lojalitet 

Alle medarbeidere har gjennom sitt arbeidsforhold en lojalitets- og lydighetsplikt. Medarbeidere må være lojal til beslutninger som bedriften har tatt. Åpen og ærlig kommunikasjon skal prege vårt arbeidsmiljø. Det skal ikke snakkes nedsettende om våre kolleger, bedriften, kunder eller samarbeidspartnere. Alle medarbeidere skal behandles med rettferdighet og respekt.

Diskriminering 

Diskriminering på grunn av religion, livssyn, språk, hudfarge, kjønn, seksuell legning, etnisk eller politisk tilhørighet skal ikke finne sted, verken i kunderelasjoner eller ansettelsesforhold. RECO har nulltoleranse for mobbing og trakassering.

Varsling 

Medarbeidere oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold. Dette vil bidra til å utvikle RECO positivt fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Alle medarbeidere har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare. Varsling kan gjøres anonymt, og informasjon om hvem som varsler er fortrolig informasjon. Alle medarbeidere kan varsle til overordnet leder eventuelt daglig leder eller styreleder avhengig av alvorlighetsgrad.

Sosiale medier 

I sosiale medier er det ofte vanskelig å opprettholde et sterkt skille mellom rollen som medarbeider og privatperson. Det er kun du selv som kan bestemme hvor personlig du vil være i disse kanalene, men vær oppmerksom på at andre kan oppfatte deg som en representant for RECO, også når du opptrer som privatperson. En god tommelfingerregel er at man bør oppføre seg på nett slik man bør oppføre seg i samfunnet for øvrig.

Personlige fordeler 

Private innkjøp 

En medarbeider har ikke anledning til å foreta privatkjøp direkte gjennom firmaet med belastning på prosjekt og/eller regning direkte til firmaet. Alle privatkjøp skal betales kontant eller faktura skal sendes direkte til privatadresse. Du har som medarbeider RECO anledning til å kjøpe produkter og få medarbeiderrabatt. Medarbeidere har ikke anledning til å utnytte RECO sin innkjøpsmakt til egen fordel. Er du i tvil, kontakt din nærmeste overordnede.

Familie/venner 

Hovedregel er at tette familie- eller vennskapelige relasjoner skal unngås i direkte linje over-/ underordnet. Dersom du har intensjoner om å ansette et familiemedlem eller nær venn, skal dette klareres med regionleder og daglig leder først. Dersom du inngår leverandøravtaler der et familiemedlem eller nær venn er involvert, skal dette klareres med regionleder.

Interessekonflikter 

Medarbeidere i RECO skal ikke engasjere seg i aktiviteter som kan føre til interessekonflikter. Dette inkluderer å gi eller ta imot personlige gaver og tjenester til en verdi som overstiger 500 kroner, eller delta i representasjon ut over rammer for normal forretningsvirksomhet.

Selskapets utstyr 

Dersom en medarbeider låner firmaets utstyr skal det kun være for eget bruk. Dersom utstyret blir ødelagt eller mistes må dette erstattes. Dette gjelder også merkantilt utstyr som pc, telefon, mv.

Svart arbeid 

Tjenester som unndras beskatning er forbudt og skal ikke forekomme hos oss. Dette gjelder også kolleger imellom, samt mellom medarbeidere og leverandører/kunder.

Forhold til leverandører, kunder og samarbeidspartnere 

Etisk handel 

RECO jobber for å fremme gode arbeids og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre hva vi forventer av våre leverandører har vi utarbeidet retningslinjer for etisk handel. Retningslinjene dekker grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.

Innkjøp og relasjoner 

Enhver som utfører innkjøpsarbeid for RECO, plikter å gjøre dette på en moralsk og etisk korrekt måte til beste for selskapet. Det skal ikke foretas innkjøp hvor den enkelte på noen som helst måte beriker seg selv, direkte eller indirekte. Den enkelte skal ikke under noen omstendighet utnytte sin stilling eller posisjon til personlig vinning.

Konkurransespørsmål 

RECO tillater ingen form for prissamarbeid, kartelldannelse eller misbruk av markedsdominans. I alle deler av virksomheten støtter vi en korrekt og allsidig konkurranse ved anbud, tilbud, oppgjør og innkjøp.

Deltakelse på arrangementer eller turer bekostet av leverandører eller underentreprenører 

Slike forhold skal alltid varsles og avklares med nærmeste overordnet før deltakelse. Deltakelse på arrangementer med leverandører eller underentreprenører hvor vi er involvert i direkte forhandlinger, skal ikke forekomme. Hvis vi etter nøye vurdering deltar, skal vi i utgangspunktet betale en egenandel ved slike arrangementer/turer. Faglig utbytte av slike arrangement er en viktig forutsetning for deltakelse. Jobbrelaterte reiser utenlands skal informeres om til daglig leder.

Egen privat forretningsvirksomhet inkl. styreverv 

All aktivitet skal varsles til regionleder eller daglig lederMedarbeidere skal ikke drive egen virksomhet som konkurrerer med RECO eller delta i annen form for forretningsvirksomhet av et slikt omfang at det går ut over gjennomføringen av de vanlige arbeidsoppgavene. Dette inkluderer bijobber, styreverv, etc. Samtlige forretningsmessige relasjoner til samarbeidspartnere (lev/kunde) skal varsles regionleder eller daglig leder.

Kunderelasjoner 

En viktig del av vårt salgs- og markedsarbeid handler om relasjonsbygging. Du er ansvarlig for å vite når du nærmer deg grensen for hva som er akseptabel markedsføring. Loven stiller strenge krav til utveksling av gaver når man er i forhandlinger eller en kontrakt skal tildeles. Invitasjoner til reiser, kurs, konferanser og ekskursjoner skal gi faglig utbytte. Vis aktsomhet tett opp til kontraktsinngåelse slik at invitasjonen ikke kan kobles til forsøk på påvirkning.

Helse, Miljø og Sikkerhet 

Sikkerhet 

Vår prioritering av sikkerhet går foran økonomiske hensyn. Alle medarbeidere skal ha et trygt arbeidsmiljø, og ikke utsettes for fare. Alle har ansvar for å følge våre HMS rutiner. Ansvaret for Helse, Miljø og Sikkerhet ligger i linjeledelsen.

Miljøhensyn 

Ved gjennomføring av prosjekter og gjennom produkter som vi anvender, skal vi bidra til at det ytre miljøet og menneskers helse ikke skades eller forringes. Vi har et ansvar for bærekraftig utnyttelse av de ressursene vi anvender.

Rusmisbruk 

RECO er en rusfri arbeidsplass. Følgelig skal du ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler mens du er i arbeid. Begrensede mengder alkohol kan bli servert ved spesielle anledninger utenom arbeidstid, forutsatt at inntaket ikke blir kombinert med drift av maskiner, kjøring eller andre aktiviteter som ikke er forenelig med bruken av alkohol. Det er nulltoleranse for narkotika. Dersom du har risikofylt arbeid og benytter medisiner som påvirker bevissthetsnivå (rød trekant), skal dette informeres til nærmeste overordnet.

Kjøp av seksuelle tjenester 

Den enkelte skal avstå fra kjøp av seksuelle tjenester når vedkommende er ute på oppdrag for RECO.